logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pro dopravní stavby zajišťujeme jak inženýrsko-geologický průzkum v trase, tak i kvantifikaci a klasifikaci zemníků a mezideponií v rámci přípravy a projektové dokumentace. Během realizace dopravních staveb zajišťujeme nejen běžné polní a laboratorní zkoušky a testy, ale i speciální monitoring vlivů stavebních prací a výstavby na okolí.
Pro stávající objekty dopravních staveb (tělesa komunikací, provozní budovy, konstrukční části - mosty, aj.) provádíme diagnostiku stavebně-technického stavu oprávněnými a autorizovanými osobami a kontroling sanačních prací.

dopravni-stavby1 dopravni-stavby2

Nabízíme:

 • konzultace a odborné poradenství v geotechnice, geologii, statice, dynamice konstrukcí, zakládání staveb, životním prostředí, hluku a vibracích, korozní agresivitě prostředí, stabilitě svahů, hydrogeologii
 • stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění vyhodnocování
 • numerické modelování, výpočty geotechnických konstrukcí, parametrické studie
 • kvantifikace geotechnických rizik
 • terénní zkoušky a monitoring, kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů a konstrukcí
 • stavebně geotechnické průzkumné práce včetně prací v extrémních podmínkách - skalní stěny, podzemní prostory atp.)
 • pasportizace stavebních objektů
 • inženýrskou seizmologii
 • geofyzikální průzkum
 • pyrotechnický průzkum
 • korozní průzkum
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • inženýrsko-geologické mapování  účelové regionální studie
 • kompletní dokumentaci trhacích prací pro stavení práce, destrukce, povrchové dobývání
 • hlukové studie
 • kompletní soubor geodetických prací v rámci realizovaných zakázek
 • dále k námi prováděným pracím zajišťujeme  
 • laboratorní zkoušky
 • posuzování vlivu stavebních činností na životní prostředí
 • projekce a zajištění provozu lomů a dolů, likvidace a sanace důlních děl
 • soudně-znalecké posudky

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.