logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Protože polní zkoušky, které realizujeme, jsou rozsáhlým souborem testů a měření, které používáme v celém spektru technických oblastí, jsou setříděny podle nejčastějšího využití. Inženýrsko-geologické průzkumy se opírají převážně o výsledky vrtných a sondážních prací bohatě doplněných metodami užité geofyziky v celé její škále:

 • georadarové měření  
 • microgravimetrie  
 • seismická měření  
 • geoelektrické odporové měření (MOS)  
 • odporové měření DEMP  
 • měření filtračních potenciálů (SP)  
 • defektoskopie ultrazvukem (UZ)  
 • termometrie   
 • vertikální elektrické sondování (VES)  
 • radiodetekce

Doplněny jsou dalšími testy:

 • dynamická penetrace    
 • polní objemometr  
 • měření extenzometrická ve vrtech  
 • měření inklinometrická ve vrtech  
 • hydrogeologická měření hladiny ve vrtu nebo studni  

Podle lokality průzkumu a možných dalších vlivů, lze průzkum doplnit o:  

 • pyrotechnický průzkum   
 • měření koncentrací plynů  
 • korozní průzkum - měření polí bludných proudů

Druhou významnou skupinou je geometrický monitoring, který rozdělujeme na dvě části, sledování horninového prostředí a sledování objektů a konstrukcí. Využíváme těchto terénních měření:

Pro sledování horninového prostředí:

 • měření nivelační
 • měření změn napětí tlakovými vaky
 • měření deformací a tvarové stálosti (konvergenční měření) - pásmovým extenzometrem, tyčovým distometrem, laserovým dálkoměrem, geodetickými metodami-opticky-ve 3D  
 • měření přítoků vody do podzemního díla   
 • měření extenzometrická ve vrtech  
 • měření inklinometrická ve vrtech  
 • hydrogeologická měření hladiny ve vrtu nebo studni   
 • měření koncentrací plynů - celý komplex geofyzikálních metod  
 • georadarové měření  
 • mikrogravimetrie  
 • geoelektrické odporové měření (MOS)  
 • odporové měření DEMP  
 • měření filtračních potenciálů (SP)  
 • termometrie  

Pro sledování objektů ovlivněných budovaným dílem:

 • dokumentace stavebně-technického stavu objektů - pasportizace a repasportizace  
 • měření posunů na trhlinách objektů - deformometrie  
 • měření změny sklonu objektů nebo jejich částí - měření náklonů (povrchová inklinometrie)  
 • měření posunů na objektech pomocí - pásmových extenzometrů, tyčových distometrů, indukčních tenzometrů, laserových dálkoměrů  
 • měření nivelační  
 • měření geodetická v 3D souřadnicích klasickými metodami
 • měření prostorová pomocí laserového scanneru  
 • měření posunů pomocí indikátorové tyče  
 • měření vibrací od dopravy, stavební činnosti a seismických účinků trhacích prací  
 • měření hluku  
 • měření prašnosti  
 • měření koncentrací plynů  
 • měření deformací a tvarové stálosti (konvergenční měření) - pásmovým extenzometrem, tyčovým distometrem, laserovým dálkoměrem, geodetickými metodami-opticky-ve3D  
 • měření klimatická (tlak vzduchu, vlhkost, teplota, vítr)  
 • hydrostatická nivelace  
 • presiometrické zkoušky  
 • měření dynamometrická - silové účinky kotev a svorníků  
 • hydrogeologická měření hladiny ve vrtu nebo studni  
 • měření vlhkosti konstrukcí a jejich prvků - celá škála geofyzikálních metod  
 • georadarové měření  
 • mikrogravimetrie  
 • geoelektrické odporové měření (MOS)  
 • odporové měření DEMP  
 • měření filtračních potenciálů (SP)  
 • defektoskopie ultrazvukem (UZ)  
 • termometrie  radiodetekce


Pro sledování budovaných staveb a objektů

 • dokumentace stavebně-technického stavu objektů-pasportizace a repasportizace  
 • měření posunů na trhlinách objektů-deformometrie  
 • měření změny sklonu objektů nebo jejich částí - měření náklonů (povrchová inklinometrie)  
 • měření posunů na objektech pomocí - pásmových extenzometrů, tyčových distometrů, indukčních tenzometrů, laserových dálkoměrů  
 • měření nivelační  
 • měření geodetická ve 3D souřadnicích klasickými metodami  
 • měření prostorová pomocí laserového scanneru  
 • měření posunů pomocí indikátorové tyče  
 • měření vibrací od dopravy, stavební činnosti a seismických účinků trhacích prací  
 • měření koncentrací plynů  
 • měření relativní vlhkosti konstrukcí  
 • měření změn napětí tlakovými vaky, případně přepočtem z naměřených deformací  
 • měření deformací a tvarové stálosti (konvergenční měření) - pásmovým extenzometrem, tyčovým distometrem, laserovým dálkoměrem, geodetickými metodami-opticky-ve 3D  
 • statická zatěžovací zkouška zemin
 • rázová zatěžovací zkouška zemin lehkou dynamickou deskou  
 • měření přítoků vody do podzemního díla  
 • měření klimatická (tlak vzduchu, vlhkost, teplota, vítr)  
 • hydrostatická nivelace   
 • dynamická penetrace   
 • polní objemometr  
 • kamerová dokumentace vrtů  presiometrické zkoušky  
 • měření extenzometrická ve vrtech  
 • měření inklinometrická ve vrtech  
 • měření ve vrtech 3D - TRIVEC (Solexperts AG)
 • měření dynamometrická - silové účinky kotev a svorníků  
 • zkoušky únosnosti kotev a svorníků  
 • hydrogeologická měření hladiny ve vrtu nebo studni  
 • čerpací zkouška  
 • průtokoměrná zkouška  
 • měření Schmidtovým tvrdoměrem - celá škála geofyzikálních metod  
 • integrita pilot (PIT a CHA)  
 • georadarové měření  
 • mikrogravimetrie  
 • geoelektrické odporové měření (MOS)  
 • odporové měření DEMP  
 • měření filtračních potenciálů (SP)  
 • defektoskopie ultrazvukem (UZ)  
 • termometrie  
 • karotnážní měření ve vrtech - komplex  
 • radiodetekce  
 • identifikace výztuže Profometrem

Třetí skupinou prací je kontroling sanačních prací, při kterém se pomocí vybraných polních měření, případně doplněných laboratorními zkouškami, provádí kvalitativní zhodnocení provedených sanačních prací (injektáže apod.) využíváme především geofyzikálních metod aplikovaných na konstrukce a objekty, které doplňujeme vybranými měřeními, především:

 • komplex geofyzikálních metod   

a dále:

 • identifikace výztuže Profometrem  
 • měření Schmidtovým tvrdoměrem  
 • geodetická zaměření skutečného provedení  
 • měření deformací a tvarové stálosti (konvergenční měření) - pásmovým extenzometrem, tyčovým distometrem, laserovým dálkoměrem, geodetickými metodami-opticky-ve 3D  
 • kontrola míry zhutnění - statická zatěžovací zkouška zemin, rázová zatěžovací zkouška zemin lehkou dynamickou deskou  
 • měření přítoků vody do podzemního díla  
 • dynamická penetrace     
 • apod...

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.