logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pro vodohospodářské stavby zajišťujeme jak inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu, tak i monitoring při provozu vodohospodářských staveb. Během realizace zajišťujeme běžné polní a laboratorní zkoušky a testy.
Na vodohospodářských objektech, které podle svého účelu mohou vzdouvat vodu, provádíme na základě pověření (č. 002/2002/TBD) Ministerstvem zemědělství ČR technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie.
Pro stávající objekty vodohospodářských staveb (tělesa hrází, provozní budovy, konstrukční části, aj.) provádíme diagnostiku stavebně-technického stavu oprávněnými a autorizovanými osobami a kontroling sanačních prací.

vodostavby1 vodostavby2

Nabízíme:

 • konzultace a odborné poradenství v geotechnice, v hydrogeologii, zakládání staveb a životním prostředí
 • stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění vyhodnocování
 • numerické modelování, výpočty geotechnických konstrukcí, parametrické studie
 • kvantifikace geotechnických rizik
 • terénní zkoušky a monitoring,
 • kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • statické a dynamické zatěžovací zkoušky mostů a konstrukcí inženýrsko-geologické průzkumy
 • stavebně geotechnické průzkumné práce včetně prací v extrémních podmínkách - skalní stěny, podzemní prostory atp)
 • pasportizace stavebních objektů
 • inženýrská seizmologie
 • geofyzikální průzkum
 • pyrotechnický průzkum
 • korozní průzkum
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • inženýrsko-geologické mapování
 • účelové regionální studie
 • odborné posudky v oboru statiky, dynamiky, geotechniky, geologie, trhacích prací a jejich účinků
 • kompletní dokumentaci trhacích prací pro stavení práce, destrukce, povrchové dobývání
 • hlukové studie
 • kompletní soubor geodetických prací
 • monitorování průsaků sypaných hrází geofyzikálními a geotechnickými metodami

V rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme:

 • laboratorní zkoušky  
 • posuzování vlivu stavebních činností na životní prostředí
 • projekce a zajištění provozu lomů a dolů
 • likvidace a sanace důlních děl  
 • soudně-znalecké posudky

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.