logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2


INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel.: +420 221 489 111
Fax: +420 266 311 212
inset@inset.com

 

 

V oblasti stavební diagnostiky se zabýváme jednak vlastní diagnostikou kvalitativního stavu objektů a konstrukcí a dále kvantifikací porušení a vad staveb a konstrukcí. Většina prací je realizována v úzké návaznosti na geotechniku.
diagnostika diagnostika1
V rámci diagnostiky stavebních objektů a konstrukcí jsou prováděny zejména stavebně-technické průzkumy, měření a dlouhodobé monitorování fyzikálních veličin, pasportizace, zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, diagnostika mostních konstrukcí, atd.  Stavební diagnostiku provádíme na rozličných druzích staveb. Velmi často se v praxi vyskytuje speciální část stavebně-technického průzkumu - pasportizace.
Pro stavebně-technické průzkumy využíváme díky špičkovému a bohatému vybavení firmy celou škálu geofyzikálních měření, terénních (polních) zkoušek a testů, které v případě potřeby doplňujeme laboratorními zkouškami.
Odborné posudky stavu stavebních objektů - jejich diagnózu - jsme schopni zpracovat podle dohody se zákazníkem ve formě inspekční zprávy. Takové posudky metodicky řízené Inspekčním orgánem INSET (akreditovaného pod č. 4099 Českým institutem pro akreditaci) jsou obsahově strukturované na principu posuzování shody a mají všechny potřebné atributy nestrannosti a nezávislosti.

Pro výše uvedené oblasti v rámci stavebně-diagnostických prací nabízíme:

 • 3D georadarový diagnostický skener DIBEKON
 • měření deformací
 • měření náklonů
 • měření geodetická
 • měření konvergencí
 • měření technických vibrací
 • stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění vyhodnocování
 • měření tlakovzdušných a akustických účinků
 • kompletní soubor geodetických prací
 • posuzování vlivu trhacích prací na objekty
 • měření seizmických účinků
 • pasportizace stavebních objektů
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • korozní průzkum
 • odborné posudky v oboru statiky, dynamiky, geotechniky, geologie, trhacích prací a jejich účinků
 • zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
 • diagnostika mostů
 • měření polí bludných proudů
 • stavebně technický průzkum
 • měření prašnosti
 • měření integrity pilot
 • měření teplot
 • dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
 • zatěžovací zkoušky zemin a sypanin
 • nedestruktivní zkoušky betonu
 • penetrační zkoušky
 • měření hladiny podzemní vody
 • detekce plynů
 • měření vlhkosti
 • zkoušení kotev a svorníků
 • hlukové studie
 • numerické modelování, výpočty dynamických vlastností konstrukcí
 • terénní zkoušky a monitoring, kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • inženýrská seizmologie
 • vrtné práce
 • geofyzikální průzkum
 • inženýrsko-geologické průzkumy
 • stavebně geotechnické průzkumné práce včetně prací v extrémních podmínkách - skalní stěny, podzemní prostory atp)
 • účelové regionální studie


V rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme:

 • laboratorní zkoušky
 • posuzování vlivu stavebních činností na životní prostředí
 • projekce a zajištění provozu lomů a dolů, likvidace a sanace důlních děl
 • soudně-znalecké posudky

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.