logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Geologické práce

Geologické práce u firmy INSET jsou zaměřeny především na řešení inženýrsko-geologických, geotechnických, hydrogeologických a surovinových otázek a problémů spojených:

 1. s projektovou přípravou a výstavbou: liniových staveb, především silniční a dálniční sítě podzemních staveb (tunelů, metra, kolektorů, kanalizačních sběračů, průzkumných štol
 2. výrobních, logistických a obchodních center)
 3. s výstavbou podzemních staveb a zakládáním staveb ve složitých podmínkách městských center
 4. se sanacemi zemního a horninového prostředí; s opravami, rekonstrukcemi a sanacemi zemních těles  Geologicky-pruzkum  obruvod
 5. se stabilitním řešením svahů
 6. s investorským geologickým a geotechnickým dozorem a geologickou dokumentací na všech typech staveb
 7. s geotechnickým monitoringem výstavby a jejího dopadu na okolí
 8. s projekty geologických průzkumných prací; s odbornými posudky a expertizami
 9. s návrhy a realizacemi monitorovacích systémů souvisejících s časovými změnami vlastností zemního prostředí a podzemních vod

Geofyzika

Geofyzikální metody průzkumu a diagnostiky jsou u firmy INSET s.r.o. rozvíjeny od jejího založení. V současnosti je geofyzikální pracoviště firmy kompletně vybaveno, zejména pro řešení všech typů úkolů inženýrské geofyziky, tj. prací spojených s projektováním, výstavbou, rekonstrukcemi, sanacemi, životním prostředím.
Firma INSET s.r.o. je ve svém oboru činností nejlépe vybaveným geofyzikálním pracovištěm v republice s nejširším týmem odborných pracovníků a je plně srovnatelná se špičkovými evropskými společnostmi.
Naše zkušenosti s hodnocením stavu prostředí v městském prostředí a ověřené výsledky těchto prací jsou i v evropském měřítku ojedinělé.
Měřící přístrojové a softwarové vybavení je zaměřeno na metody inženýrské seismiky, georadary, gravimetrii, geoelektrické metody, elektromagnetické detektory.

 

Hlavní oblasti aplikace geofyzikálních metod u firmy INSET:

 • příprava liniových staveb ve všech etapách
 • diagnostika podloží komunikací a kolejových tratí
 • diagnostika stavu prostředí za ostěním podzemních staveb
 • sledování změn fyzikálních vlastností prostředí a průběhu rozhraní ve 2D a 3D prostředí
 • vyhledávání podzemních objektů a stanovení jejich vlastností
 • průzkum území pro umístění jímacích objektů podzemní vody a sanačních vrtů znečištění
 • vyhledávání a průzkumy ložiskových akumulací stavebních surovin
 • Radar a

Speciální aplikace geofyzikálních měření

Za použití speciální měřící techniky a technologických postupů provádíme:  

 • korozní průzkum
 • měření elektrických a geofyzikálních veličin v zemním prostředí a na stavebních konstrukcích
 • zkoušky integrity vrtaných pilot analýzou vlnového záznamu v časové a frekvenční oblasti  
 • ultrazvukové prosvěcování pilot a betonových konstrukcí
 • vyhledání průběhu podzemních inženýrských sítí 
 • kontroly provádění a účinností zlepšování stavu a zemního prostředí, např. injektáží  
 • pyrotechnický průzkum, vyhledávání podzemních kovových objektů  
 • plošnou nedestruktivní diagnostiku stavebních konstrukcí

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.