logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2


INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
Tel.: +420 221 489 111
Fax: +420 266 311 212
inset@inset.com

 

 

Oborem geotechniky chápeme široké spektrum prací zahrnující rozličné činnosti oborů geologie (inženýrská geologie, užitá geofyzika, hydrogeologie) a techniky (mechanika - zemin, hornin; statika, dynamika,..) ve vzájemné interakci, i samostatně.
Geotechnika nachází široké uplatnění v oblasti dopravních staveb, kde tvoří podstatnou část prací v souvislosti se zpracováváním zeminových a horninových materiálů a s přetvářením morfologie terénu. Významnou oblastí jsou i vodohospodářské stavby, kdy mnohdy hlavní konstrukční část je geotechnickou konstrukcí (sypané hráze). Hornictví a těžba nerostů se bez geomechanických znalostí dnes již neobejde.
 geotechnika geotechnika-2
 

Nezbytná součinnost s geotechnikou je vyžadována i při projektování a realizaci inženýrských staveb a rozsáhlých pozemních staveb. S rozvojem enviromentálních disciplín nachází geotechnika významné uplatnění i v oblasti životního prostředí (skládkování).

Postupným vývojem ve stavebnictví, především specializovaných prací vznikly speciální odborné podoblasti se zaměřením na zakládání staveb a podzemní stavby, kde je geotechnika základním kamenem celého stavebního procesu. Přestože geotechnika vznikla postupným rozvojem především v oblastech „velkého" stavebnictví, jako jsou velké urbanistické celky, náročné inženýrské a dopravní stavby, postupně si nachází cestu i k „drobným stavebníkům", především při rekonstrukcích a při výstavbě v dříve technologicky nedostupných pozemcích.

Geotechnika je využívána jak při inženýrsko-geologických průzkumech pro stavby v různých jejich stupních, tak i při monitoringu v rámci již realizovaných staveb, a konečně i částečně při stavebně-technických průzkumech pro rekonstrukce staveb.

Protože geotechnika kombinuje znalosti o geologickém prostředí (jeho mechanické vlastnosti) v interakci s jeho zatížením, ať už přímým, tak i zprostředkovaným přes stavební konstrukci, využívá výsledků různých měření charakterizující mechanické vlastnosti geologického prostředí aplikovaných buď v laboratoři nebo v terénu; tzv. laboratorní zkoušky a polní zkoušky a měření (zkoušky IN-SITU).

Pro výše uvedené oblasti především ve stavebnictví v rámci geotechnických prací nabízíme:

 • konzultace a odborné poradenství v geotechnice, v hydrogeologii, zakládání staveb a životním prostředí
 • stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění, vyhodnocování
 • numerické modelování, výpočty geotechnických konstrukcí
 • kvantifikace geotechnických rizik
 • 3D georadarový diagnostický skener DIBEKON
 • terénní zkoušky a monitoring, kontrolní zkoušky při realizaci staveb
 • posuzování vlivu podzemní činnosti na stabilitu terénu a objektů
 • inženýrskou seizmologii
 • geofyzikální průzkum
 • korozní průzkum
 • ložiskový průzkum
 • inženýrsko-geologické průzkumy
 • stavebně geotechnické průzkumné práce, včetně prací v extrémních podmínkách - skalní stěny, podzemní prostory atp.)
 • pasportizace stavebních objektů
 • posouzení vlivu poddolování na povrch území
 • inženýrsko-geologické mapování
 • účelové regionální studie
 • odborné posudky v oboru statiky, dynamiky, geotechniky, geologie, trhacích prací a jejich účinků
 • kompletní dokumentaci trhacích prací pro stavební práce, destrukce, povrchové dobývání
 • hlukové studie
 • kompletní soubor geodetických prací
 • v rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme:
 • laboratorní zkoušky
 • posuzování vlivu stavebních činností na životní prostředí
 • projekce a zajištění provozu lomů a dolů, likvidace a sanace důlních děl
 • soudně-znalecké posudky

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.