logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Úvod
O společnosti
Obory činnosti
Cílové oblasti
Akreditace a certifikace
Reference
Zákaznická zóna
Prospekty ke stažení
Volná místa
Kontakt
Logo INSET s.r.o.
Aktuality

Pasportizace slouží ke zjištění a zdokumentování technického stavu stávajících stavebních objektů v případech, kdy lze v jejich blízkosti předpokládat možné změny vyvolané dalšími stavebními postupy, vnějšími vlivy nebo činnostmi, které jsou v dané lokalitě připravovány nebo realizovány.

Provádí se v časovém předstihu a v souvislosti s postupy výstavby tak, aby byly zaznamenány všechny informace významné z hlediska možného ovlivnění sledovaných objektů.

Cílem je následně po dokončení stavebních prací, působení vnějších vlivů nebo po doznění vlivů stavby prokazatelně, přehledně a jednoznačně porovnat aktuální stav pasportovaných objektů s jejich výchozím stavem.
Předmětem pasportizace jsou:

 • budovy - exteriéry, interiéry
 • komunikace a jejich objekty - mosty
 • podzemní stavby - tunely, kolektory, kanalizace

Základní metodou pasportizace je:

 • místní šetření s podrobnou prohlídkou objektů
 • vizuální kontrola všech částí objektu se záznamem jeho technického stavu, dokumentací stávajících parametrů, aktuálních poruch a místních podmínek
 • pořízení zápisů a protokolů pasportizace, zpracování fotodokumentace a videodokumentace, vyhotovení zjednodušené technické dokumentace stavebního objektu ve formě zprávy z prohlídky objektu včetně protokolů a obrazové dokumentace

pasport pasport a

Využití pasportizace

 • znalecké posudky o vlivu stavební činnosti na pasportizovaný objekt
 • podklad pro časově následná místní šetření
 • podklad pro případné kontrolní sledování objektu - na základě výsledků provedené pasportizace je možné navrhnout účelné umístění měřicích bodů pro kontrolní měření (deformací, náklonů a pod.)

Podrobnou pasportizaci zajišťuje společnst INSET s.r.o. ve fázích a časovém členění stavby

 • prvotní pasportizace - dokumentace počátečního stavebně technického stavu objektu před zahájením stavebních prací
 • dílčí pasportizace - dokumentace k určitému stavebnímu stavu či k zadanému termínu sledování
 • konečná pasportizace objektu - dokumentace objeku po sklončení stavebních prací, případně po doznění vlivů stavby a srovnání s prvotní pasortizací

Při vlastní dokumentaci je zaznamenáván stavebně technický stav objektu. Je klasifikován i kvantifikován rozsah a druh poškození a hodnocena bezpečnost.

Společnost INSET s.r.o. provádí pasportizace individuálně podle charakteru sledovaných objektů.

Standardně  je dokumentace vztažená k příslušnému datu místního šetření a všímá si následujících projevů stávajících poruch a vad:

 • deformaci stavebních prvků (poklesy, borcení, boulení, průhyby)
 • drcení zděných nebo betonových konstrukčních částí stavebních prvků
 • vznik a vývoj trhlin
 • zvýšená vlhkost zdiva, konstrukčních nebo stavebních prvků
 • koroze, hniloba, zvětrávání a degradace konstrukčních materiálů

Inženýrská společnost INSET s.r.o. zpracovává pasportizace objektů pro potřeby stavebních řízení jako nezávislý subjekt. Pasportizace zabezpečuje vlastním odborným personálem, objektivně a výhradně na základě zjištěných technických údajů o objektech.

Zpět

Copyright © 2014. All Rights Reserved.