českyslovenskyenglish Úvod Kontakt

Úvod

Diagnostika mostných konštrukcií

 • Meranie náklonov
 • Zisťovanie rozmiestnenia výstuže mostných podpier
 • Posúdenie korózie mostnej výstuže
 • Nedeštruktívne skúšky betónu Schmidtovým tvrdomerom
 • Jadrové vrty
 • Zisťovanie dutín a rozvoľnených zón za osteným napr. nad oblúkmi starých klenbových mostov
 • Meranie pomerných pretvorení mostných konštrukcií
 • Meranie hydratačných teplôt betónu
 • Statické zaťažkávacie skúšky mostov podľa STN 73 6209
 • Dynamické zaťažkávacie skúšky mostov podľa STN 73 6209 (prejazdy vozidiel, analýza odozvy s budičom kmitov, odozva na zvláštne druhy budenia)
 • Skúšanie a diagnostika mostov pomocou hydraulického budiča kmitov
 • Komplexná diagnostika porúch mostných objektov
 • Identifikácia nosných konštrukcií metódou modálnej analýzy
 • Určenie dynamických parametrov mostov a ich častí

        

Mosty

Skúšanie a diagnostika mostov pomocou hydraulického budiča

 

Hydraulický budič kmitov

 • zdroj dynamického budenia stavebných konštrukcií (sila 0,5 až 10,0 kN, kmitočty 0,2 až 100,0 Hz)
 • časový priebeh sily harmonický, periodický, obecne deterministický aj náhodný
 • harmonické budenie s konštantnou amplitúdou budiacej sily v širokom pásme budiacich frekvencií
 • smer pôsobenia usmerneného vektoru budiacej sily zvislý či vodorovný, ale aj v obecnom smere
 • sada prípravkov pre uchytenie budiča a prenos budiacej sily do rôznych konštrukcií a ich častí
 • rozsiahle vybavenie pre riadenie chodu budiča, meranie sily a ladenie stavebnej konštrukcie

Dynamické zaťažkávacie skúšky mostov podľa STN 73 6209

 • základné hodnotenie skutočného stavu a chovanie konštrukcie podľa odozvy na budenie budičom
 • stanovenie vybraných dynamických charakteristík nosnej konštrukcie
 • preverenie teoretického statického aj dynamického výpočtu mosta podľa experimentálnych výsledkov

 

Identifikácie nosných konštrukcií metódou modálnej analýzy

 • určenie charakteristík konštrukcie (geometrických, materiálových, tuhostí, skutočných okrajových podmienok) pomocou dynamickej odozvy
 • hodnotenie stavu nových aj starších mostov pre účely rozhodovacích procesov a projektovania

Komplexná diagnostika porúch mostných objektov

 • globálne identifikácia a lokalizácia závažných imperfekcií a ďalších porúch nosného systému
 • lokálna diagnostika imperfekcií, porúch, prvkov, častí a stavebných detailov mostných objektov

Určenie dynamických parametrov mostov a ich častí

 • globálne aj lokálne vyšetrovanie dynamických parametrov mostných objektov a ich odozvy na dynamické zaťaženie za prevádzkyu (vozidla, vietor, seizmicita atd.)