logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pre baníctvo a ťažbu zaisťujeme ako ložiskový prieskum, v príprave otvárky, tak aj overenie zásob ložísk. Behom ťažbnýchch a rekultivačných prác zaisťujeme nielen monitoring vplyvu prác (ťažby a rekultivačných prác) na okolie, ale aj bežné poľné a laboratórne skúšky a testy.
lom  lom-2
Pre existujúce technické a technologické objekty vykonávame diagnostiku stavebno-technického stavu objektov prípadne statické a dynamické zaťažkávacie skúšky oprávnenými a autorizovanými osobami.


Ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo v geotechnike, v hydrogeológií, zakladaní stavieb a životnom prostredí
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovanie
 • Numerické modelovanie, výpočty geotechnických konštrukcií
 • Parametrické štúdie
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácii stavieb
 • Posudzovanie vplyvov podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Statické a dynamické zaťažkávacie skúšky mostov a konštrukcií
 • Stavebné geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v externých podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.
 • Pasportizácia stavebných objektov
 • Inžinierska seizmológia
 • Geofyzikálny prieskum
 • Pyrotechnický prieskum
 • Korózny prieskum
 • Posudzovanie vplyvov poddolovania na povrchu územia
 • Inžiniersko-geologické mapovanie, účelové regionálne štúdie
 • Kompletné dokumentácie trhacích prác pre stavebné práce, deštrukcie, povrchovú ťažbu
 • Hlukové štúdie
 • Kompletný súbor geodetických prác v rámci realizovaných zákaziek

Ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácia a sanácia banských diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.