logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pre dopravné stavby zaisťujeme tak inžiniersko-geologický prieskum v trase, ako aj kvantifikácie a klasifikácie zemníkov a medzidepónií v rámci prípravy a projektovej dokumentácie. Behom realizácie dopravných stavieb zaisťujeme nielen bežné poľné a laboratórne skúšky a testy ale aj špeciálny monitoring vplyvov stavebných prác a výstavby na okolie.
dopravni-stavby1

Pre existujúce objekty dopravných stavieb (telesá komunikácie, prevádzkové budovy, konštrukčné časti - mosty ai.) vykonávame diagnostiku stavebno-technického stavu oprávnenými a autorizovanými osobami a kontroling sanačných prác.

Ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo v geotechnike, geológii, statike a dynamike konštrukcií, zakladaní stavieb, životnom prostredí, hluku a vibráciách, koróznej agresivite prostredia, stabilite svahov, hydrogeológii.stavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění vyhodnocování
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovanie¨
 • Numerické modelovanie, výpočty geotechnických konštrukcií, parametrické štúdie
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácii stavieb
 • Posudzovanie vplyvov podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Statické a dynamické zaťažkávacie skúšky mostov a konštrukcií
 • Stavebné geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v externých podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.
 • Pasportizácia stavebných objektov
 • Inžinierska seizmológia
 • Geofyzikálny prieskum
 • Pyrotechnický prieskum
 • Korózny prieskum
 • Posudzovanie vplyvov poddolovania na povrchu územia
 • Inžiniersko-geologické mapovanie, účelové regionálne štúdie
 • Kompletné dokumentácie trhacích prác pre stavebné práce, deštrukcie, povrchovú ťažbu
 • Hlukové štúdie
 • Kompletný súbor geodetických prác v rámci realizovaných zákaziek
 • dopravni-stavby2

Ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácia a sanácia banských diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.