logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pre špeciálne inžinierske stavby zaisťujeme tak inžiniersko-geologický prieskum v rámci prípravy a projektovej dokumentácie, ako aj behom realizácie zaisťujeme bežné poľné a laboratórne skúšky alebo špeciálny monitoring vplyvu stavebných prác a výstavby na okolie.

Pre existujúce objekty vykonávame diagnostiku stavebno-technického stavu oprávnenými a autorizovanými osobami, prípadne kontroling sanačných prác.

Ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo v geotechnike, v hydrológií, zakladaní stavieb a životnom prostredí
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovanie
 • Numerické modelovanie, výpočty geotechnických konštrukcií, parametrické štúdie
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácii stavieb
 • Posudzovanie vplyvov podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Statické a dynamické zaťažkávacie skúšky mostov a konštrukcií
 • Inžiniersko-geologický prieskum
 • Stavebné geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v externých podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.)Inžinierska seizmológiaGeofyzikálny prieskumPyrotechnický prieskumKorózny prieskumPosudzovanie vplyvov poddolovania na povrchu územiaInžiniersko-geologické mapovanie,účelové regionálne štúdieKompletné dokumentácie trhacích prác pre stavebné práce, deštrukcie, povrchovú ťažbuHlukové štúdieKompletný súbor geodetických prác v rámci realizovaných zákaziek

Ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácia a sanácia banských diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.