logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pretože poľné skúšky, ktoré realizujeme sú rozsiahlym súborom testov a merania, ktoré používame v celom spektre technických oblastí sú zatriedené podľa najčastejšieho využitia. Inžiniersko-geologický prieskum sa opiera prevažne o výsledky vrtných a sondážnych prác bohato doplnený metódami využitými v celej ich škále

 • Georadarové meranie
 • Microgravimetria
 • Seizmické meranie
 • Geoelektrické odporové meranie (MOS)
 • Odporové meranie DEMP
 • Meranie filtračných potenciálov (SP)
 • Defektoskopia ultrazvukom (UZ)
 • Termometria
 • Vertikálne elektrické sondovanie (VES)
 • Rádiodetekcia


Doplnený ďalšími testami

 • Dynamická penetrácia
 • Poľný objemometer
 • Extenzometrické merania vo vrtoch
 • Inklinometrické merania vo vrtoch
 • Hydrogeologické merania hladiny vo vrtoch alebo studniach

Podľa lokality prieskumu a možných ďalších vplyvov je možné prieskum doplniť o:

 • Pyrotechnický prieskum
 • Meranie koncentrácií plynov
 • Korózny prieskum - merania polí bludných prúdov

Druhou významnou skupinou je geometrický monitoring, ktorý rozdeľujeme na dve časti, sledovanie horninového prostredia a sledovanie objektov a konštrukcií. Využívame tieto terénne merania:

Pre sledovanie horninového prostredia

 • Meranie nivelačné
 • Merania zmien napätia tlakovými vakmi
 • Merania deformácií a tvarovej stálosti (konvergenčné merania) - pásmovým extenzometrom, tyčovým distometrom, laserovým diaľkomerom, geodetickými metódami - opticky - v 3D
 • Merania prietokov vody do podzemného diela
 • Extenzometrické merania vo vrtoch
 • Inklinometrické merania vo vrtoch
 • Hydrogeologické merania hladiny vo vrtoch alebo studní
 • Merania koncentrácií plynov
 • Celý komplex geofyzikálnych metód
 • Georadarové merania
 • Mikrogravimetria
 • Geoelektrické odporové merania (MOS)
 • Odporové merania DEMP
 • Merania filtračných potenciálov (SP)
 • Termometria

Pre sledovanie objektov ovplyvnených budovaným dielom

 • Dokumentácia stavebno-technického stavu objektov - pasportizácia a repasportizácia
 • Merania posunov na trhlinách objektov - deformometria
 • Merania zmeny sklonu objektov alebo ich častí - merania náklonov (povrchová inklinometria)
 • Merania posunov na objektoch pomocou pásmových extenzometrov, tyčových distometrov, indukčných tenzometrov, laserových diaľkomerov
 • Merania nivelačné
 • Merania geodetické v 3D súradniciach klasickými metódami
 • Merania priestorové pomocou laserového skeneru
 • Merania posunov pomocou indikátorovej tyče
 • Merania vibrácií od dopravy, stavebnej činnosti a seizmických účinkov trhacích prác
 • Merania hluku
 • Merania prašnosti
 • Merania koncentrácií plynov
 • Merania deformácií a tvarovej stálosti (konvergenčné merania) - pásmovým extenzometrom, tyčovým distometrom, laserovým diaľkomerom, geodetickými metódami - opticky - v 3D
 • Merania klimatické (tlak vzduchu, vlhkosť, teplota, vietor)
 • Hydrostatická nivelácia
 • Presiometrické skúšky
 • Merania dynamometrické - silové účinky kotiev a svorníkov
 • Hydrogeologické merania hladiny vo vrtoch alebo studní
 • Merania vlhkosti konštrukcie a ich prvkov
 • Celá škála geofyzikálnych metód
 • Georadarové merania
 • Mikrogravimetria
 • Geoelektrické odporové merania (MOS)
 • Odporové merania DEMP
 • Merania filtračných potenciálov (SP)
 • Defektoskopia ultrazvukom (UZ)
 • Termometria radiodetekcia

Pre sledovanie budovaných stavieb a objektov

 • Dokumentácia stavebno-technického stavu objektov - pasportizácia a repasportizácia
 • Merania posunov na trhlinách objektov - deformometria
 • Merania zmeny sklonu objektov alebo ich časti - merania náklonov (povrchová inklinometria)
 • Merania posunov na objektov pomocou pásmových extenzometrov, tyčových distometrov, indukčných tenzometrov, laserových diaľkomerov
 • Merania nivelačné
 • Merania geodetické v 3D súradnicových klasickými metódami
 • Merania priestorové pomocou laserového skeneru
 • Merania posunov pomocou indikátorovej tyče
 • Merania vibrácií od dopravy, stavebnej činnosti a seizmických účinkov trhacích prác
 • Merania koncentrácií plynov
 • Meranie relatívnej vlhkosti konštrukcií
 • Merania zmien napätia tlakovými vakmi, prípadne prepočty z nameraných deformácií
 • Merania deformácií a tvarovej stálosti (konvergenčné merania) - pásmovým extenzometrom, tyčovým distometrom, laserovým diaľkomerom, geodetickými metódami - opticky- v 3D
 • Statická zaťažkávacia skúška zemín
 • Rázová zaťažkávacia skúška zemín ľahkou dynamickou doskou
 • Merania prietokov vody do podzemného diela
 • Merania klimatické (tlak vzduchu, vlhkosť, teplota, vietor)
 • Hydrostatická nivelácia
 • Dynamická penetrácia
 • Poľný objemometer
 • Kamerová dokumentácia vrtov, presiometrické skúšky
 • Extenzometrické merania vo vrtoch
 • Inklinometrické merania vo vrtoch
 • Merania vo vrtoch 3D - TRIVEC (SOLEXPERTS AG)
 • Merania dynamometrické - silové účinky kotiev a svorníkov
 • Skúšky únosnosti kotiev a svorníkov
 • Hydrogeologické merania hladiny vo vrtoch alebo studní
 • Čerpacia skúška
 • Prietoková skúška
 • Merania Schmidtovým tvrdomerom - celá škála geofyzikálnych metód
 • Integrita pilót (PIT a CHA)
 • Georadarové merania
 • Mikrogravimetria
 • Geoelektrické odporové merania (MOS)
 • Odporové merania DEMP
 • Merania filtračných potenciálov (SP)
 • Defektoskopia ultrazvukom (UZ)
 • Termometria
 • Karotážne meranie vo vrtoch - komplex
 • Rádiodetekcia
 • Identifikácie výstuže Profometrom


Treťou skupinou prác je kontroling sanačných prác, pri ktorom sa pomocou vybraných poľných meraní, prípadne doplnenýh laboratórnymi skúškami, vykonávame kvalitatívne zhodnotenie vykonaných sanačných prác (injektáže apod.) využívame predovšetkým geofyzikálne metódy aplikované na konštrukcie a objekty, ktoré doplňujeme vybranými meraniami, predovšetkým:

 • Komplex geofyzikálnych metód

a ďalej

 • Identifikácia výstuže Profometrom
 • Merania Schmidtovým tvrdomerom
 • Geodetické zamerania skutočného prevedenia
 • Merania deformácií a tvarovej stálosti (konvergenčné merania) - pásmovým extenzometrom, tyčovým distometrom, laserovým diaľkomerom, geodetickými metódami - opticky- v 3D
 • Kontrola miery zhutnenia - statická zaťažkávacia skúška zemín, rázová zaťažkávacia skúška zemín ľahkou dynamickou doskou
 • Merania prietokov vody do podzemného diela
 • Dynamické penetrácie apod.

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.