logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pre vodohospodárske stavby zaisťujeme tak inžiniersko-geologický prieskum pre stavbu, ako aj monitoring pri prevádzke vodohospodárskych stavieb. Behom realizácie zaisťujeme bežné poľné a laboratórne skúšky a testy.

Na vodohospodárskych objektoch, ktoré podľa svojho účelu môžu vzdúvať vodu, vykonávame na základe poverení (č. 002/2002/TBD) ministerstvom poľnohospodárstva ČR Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými dielami III. a IV. Kategórie.

Pre existujúce objekty vodohospodárskych stavieb (telesá hrádze, prevádzkové budovy, konštrukčné časti, ai.) vykonávame diagnostiku stavebno-technického stavu oprávnenými a autorizovanými osobami a kontroling sanačných prác.


Ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo v geotechnike, v hydrogeológií, zakladaní stavieb a životnom prostredí
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovanie
 • Numerické modelovanie, výpočty geotechnických konštrukcií, parametrické štúdie
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácii stavieb
 • Kontrolné skúšky pri realizácií stavieb
 • Posudzovanie vplyvov podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Statické a dynamické zaťažkávacie skúšky mostov a konštrukcií
 • Stavebné geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v externých podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.
 • Pasportizácia stavebných objektov
 • Inžinierska seizmológia
 • Geofyzikálny prieskum
 • Pyrotechnický prieskum
 • Korózny prieskum
 • Posudzovanie vplyvov poddolovania na povrchu územia
 • Inžiniersko-geologické mapovanie¨
 • Účelové regionálne štúdie
 • Odborné posudky v oboru statiky, dynamiky, geotechniky, geológie, trhacích prác a ich účinky
 • Kompletné dokumentácie trhacích prác pre stavebné práce, deštrukcie, povrchovú ťažbu
 • Hlukové štúdie
 • Kompletný súbor geodetických prác v rámci realizovaných zákaziek
 • Monitorovanie priesakov sypaných hrádzi geofyzikálnymi a geotechnickými metódami

Ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácia a sanácia banských diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.