logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Pre špeciálne práce vo výstavbe pri zakladaní budov a objektov, pri razení štôlní, tunelov, apod. zaisťujeme inžiniersko-geologický prieskum v rámci prípravy a projektovej dokumentácie. Behom realizácie zaisťujeme geotechnický monitoring a ďalšie poľné a laboratórne skúšky a testy pre kvalifikáciu a kvantifikáciu vplyvu stavebných prác (razenia a hĺbenia) a výstavby na okolie.


Pre existujúe objekty (základové konštrukcie, pažiace steny, ostenie štôlní a tunelov) vykonávame diagnostiku stavebno-technického stavu oprávnenými a autorizovanými osobami


Ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo v geotechnike, geológii, statike a dynamike konštrukcií, zakladaní stavieb, životnom prostredí, hluku a vibráciách, koróznej agresivite prostredia, stabilite svahov, hydrogeológii.
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovanie
 • Numerické modelovanie, výpočty geotechnických konštrukcií, parametrické štúdie
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácii stavieb
 • Posudzovanie vplyvov podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Statické a dynamické zaťažkávacie skúšky mostov a konštrukcií
 • Stavebné geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v externých podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.
 • Pasportizácia stavebných objektov
 • Inžinierska seizmológia
 • Geofyzikálny prieskum
 • Pyrotechnický prieskum
 • Korózny prieskum
 • Posudzovanie vplyvov poddolovania na povrchu územia
 • Inžiniersko-geologické mapovanie, účelové regionálne štúdie
 • Kompletné dokumentácie trhacích prác pre stavebné práce, deštrukcie, povrchovú ťažbu
 • Hlukové štúdie
 • Kompletný súbor geodetických prác v rámci realizovaných zákaziek


Ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácia a sanácia banských diel
 • Súdnoznalecké posudky
Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.