logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

V environmentálnom inžinierstve zaisťujeme inžiniersko-geologické prieskumy, monitoring, prípadne jednotlivé merania in-situ, laboratórne skúšky pre overenie kontaminácie geologického prostredia, prúdenie podzemnej vody apod., v závislosti na požiadavkách objednávateľa a účelu prieskumu.

Zaisťujeme aj prípadnú diagnostiku stavebno-technického stavu objektov ovplyvňujúcich životné prostredie oprávnenými a autorizovanými osobami.
Ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Posudzovanie vplyvu podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Geotechnické prieskumné práce v extrémnych podmienkach - skalné steny, podzemné priestory
 • Inžiniersku seizmológiu
 • Posudzovanie vplyvu poddolovania na povrchu územia
 • Inžiniersko-geologické mapovanie
 • Účelové regionálne štúdie
 • Štúdie v oblasti hluku a vibrácie

Ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácia a sanácia banských diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.