logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Je interný organizačný útvar spoločnosti INSET s.r.o., ktorý metodicky riadi vykonávanie inšpekcií špecialistami spoločnosti, tak ako je pre to ako inšpekčný orgán v zmysle ČSN EN ISO/IEC 17020 akreditovaný Českým inštitútom pre akreditáciu (pod č. 4022).

Túto inžiniersku službu nezávislej tretej strany zabezpečujeme pre investorov objektov vo výstavbe, pre užívateľov stavieb, štátnu správu i pre stavebných dodávateľov ako objektivizované posudky v týchto oboroch našej pôsobnosti (na základe akreditačného osvedčenia):

  • Inšpekcia projektov podzemných, dopravných a inžinierskych stavieb zo zadaných hľadísk (napr. spôsobu založenia, riešenia nosnej konštrukcie a pod.)
  • Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými dielami (priehrady, hrádze a hate, stavby na ochranu pred povodňami, odkaliská, hydrotechnické stôlne a tunely) vzmysle vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva č. 471/2001 Zb. a podľa poverenia tohto ministerstva.
  • Inšpekcia špecializovaných stavebných technológií. Posúdenie zhody buď správnosti realizovaného technologického postupu alebo/a deklarovaných vlastností jeho produktov.
  • Inšpekcia technického stavu objektov pozemných, dopravných a inžinierskych stavieb vo všetkých fázach realizácie, tzn. vo výstavbe, prevádzke, stave údržby a opráv a pri likvidácii.

Vydávané inšpekčné správy sú obsahovo štruktúrované pre jasné oddelenie údajov, ktoré sú z podkladov, z platných predpisov či dohodnutých expertných stanovísk a ktoré sú špecifikáciou pre posúdenie zhody, popísaná je použitá metodika a sú v nej podchytené všetky relevantné výsledky zisťovania.

Podľa požiadaviek zákazníka správa ďalej môže obsahovať návrh doporučených opatrení k náprave.

V prípade pozitívneho nálezu inšpekcie v jej ucelenom predmete (napríklad - u novostavby objektu alebo jeho časti, u stavebnej technológie) môže byť vydaný na základe objednávky zákazníka inšpekčný certifikát.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.