logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Jedným z významných využívaných meraní rozvinutých v posledných rokoch je posudzovanie integrity betónových pilót pilótových základov. Slovenským synonymom by mohla byť - spojitosť - celistvosť. Meranie integrity pilót sme zaviedli v roku 1999 a v súčasnosti disponujeme celkom štyrmi aparatúrami.

Najčastejšie používaná metóda PIT (akustická, alebo poklepová metóda) je založená na analýze odozvy na silový impulz aplikovaný na hlave pilóty. Silový impulz je vyvolaný poklepom špeciálneho kladiva, ktoré umožňuje snímanie časového priebehu sily. Odozva pilóty je zaznamenaná snímačom rýchlosti kmitania umiestenom rovnako dočasne na hlave pilóty.

Na zázname časového priebehu rýchlosti kmitania je možné registrovať časy príchodu odrazov od výrazných nehomogenít v tele pilóty, predovšetkým potom odraz od výrazného rozhrania predstavovaného pätou pilóty. Pri známom intervale rýchlosti šírenia seizmických vín v reálnom betóne je možné stanoviť dĺžku pilóty, rovnako tak aj polohu prípadných porúch.

Na zázname časového priebehu (obrázok) rýchlosti kmitania je možné registrovať časy príchodu odrazov od výrazných nehomogenít v tele pilóty, predovšetkým potom odraz od výrazného rozhrania predstavovaného pätou pilóty. Pri známom intervale rýchlosti šírenia seizmických vín v reálnom betóne je možné stanoviť dĺžku pilóty, rovnako tak aj polohu prípadných porúch.

Významnú informáciu poskytuje frekvenčná analýza sledovaného záznamu chvenia (kmitania) hlavy pilóty, ktorá je špecifická pre jednotlivé pilóty a nesie informácie o geometrii (dĺžke a priereze) a materiálových parametroch pilóty. Zrovnaním teoretickej odozvy s reálnou nameranou krivkou je možné zostavenie modelu pilóty vymedzujúceho jej priemer, rýchlosť šírenia pozdĺžnych elastických vĺn a hustotu pilóty ako celku, a v prípade porušenej integrity hĺbku narušenia.

Popri akustickej metóde vykonávame testy integrity aj transparentnou metódou (CHA), princípom je vysielanie vysokofrekvenčného ultrazvukového signálu vysielacou sondou a súčasná detekcia prijímacou sondou pri vzostupnom pohybe obidvoma sondami v predom zabudovaných trubkách v tele pilóty, čím je umožnené kontinuálne sledovanie kvality betónu v celej dĺžke pilóty. Popri časových záznamoch je možné aj 3D tomografické spracovanie a zobrazenie.

Čo sa dá meraním integrity pilót zistiť:

  • Pilóta je v poriadku s vylúčením prakticky stopercentne všetkých významnejších narušení - meraná odozva je bez akýchkoľvek anomálií, meraná krivka sa blíži teoretickej pre dané parametre.
  • Prerušenie tela pilóty, významnejšie trhliny
  • Výrazné zmenšenie alebo zväčšenie priemeru pilóty
  • Výrazné materiálové zmeny v tele pilóty (rozplavený betón, )
  • Nekvalitný betón vo vrchnej časti tele pilóty
  • Väčšie kaverny v pilóte.

Čo sa nedá spoľahlivo indikovať:

  • Malé a postupné zmeny priemeru pilóty.
  • Malé postupné materiálové zmeny v tele pilóty.
  • Posúdenie vplyvu prípadných porúch integrity na funkčnosť (prenos zaťaženia).

Mnoho nami vytypovaných pilót s poruchou integrity bolo vrtne overených s pozitívnym výsledkom. Táto skutočnosť ukazuje na vhodnosť použitia skúšok integrity najmä zo strany investorov.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.