logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

V oblasti stavebnej diagnostiky sa zaoberáme jednak vlastnou diagnostikou kvalitatívneho stavu objektov a konštrukcií a ďalej kvantifikáciou porušenia a chýb stavieb a konštrukcií. Väčšina prác je realizovaná v úzkej naviazanosti na geotechniku.

V rámci diagnostiky stavebných objektov a konštrukcií sú prevádzané najmä stavebno-technické prieskumy, merania a dlhodobé monitorovanie fyzikálnych veličín, pasportizácie, zaťažkávacie skúšky stavebných konštrukcií, diagnostika mostných konštrukcií, atď.

diagnostikadiagnostika1

Stavebnú diagnostiku vykoávame na rôznych druhoch stavieb. Veľmi často sa v praxi vyskytuje špeciálna časť stavebno-technického prieskumu - pasportizácia.

Pre stavebno-technické prieskumy využívame vďaka špičkovému a bohatému vybaveniu firmy celú škálu geofyzikálnych meraní, terénnych (poľných) skúšok a testov, ktoré v prípade potreby doplňujeme laboratórnymi skúškami.

Odborné posudky stavu stavebných konštrukcií - ich diagnózu - sme schopní spracovať podľa dohody so zákazníkom vo forme inšpekčnej správy. Takéto posudky metodicky riadené Inšpekčným orgánom INSET (akreditovaným pod číslo 4099 Českým inštitútom pre akreditáciu) sú obsahovo štruktúrované na princípe posudzovania zhody a majú všetky potrebné atribúty nestrannosti a nezávislosti.

Pre vyššie uvedené oblasti v rámci stavebno-diagnostických prác ponúkame:

 • 3D georadarový diagnostický skener
 • Merania deformácií
 • Merania náklonov
 • Merania geodetické
 • Merania konvergencií
 • Merania technických vibrácií
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovanie¨
 • Meranie tlakovzdušných a akustických účinkov
 • Kompletný súbor geodetických prác
 • Posudzovanie vplyvov trhacích prác na objekty
 •  Merania seizmických účinkov
 • 3D laserové skenovanie
 • Pasportizácie stavebných objektov
 • Posudzovanie vplyvu poddolovania na povrch územia
 • Korózny prieskum
 • Odborné posudky v obore statiky, dynamiky, geotechniky, geológie, trhacích prác a ich účinkov
 • Zaťažkávacie skúšky stavebných konštrukcií
 • Diagnostika mostov
 • Merania polí bludných prúdov
 • Stavebno-technický prieskum
 • Merania prašnosti
 • Merania integrity pilót
 • Merania teploty
 • Dynamické skúšky stavebných konštrukcií
 • Zaťažkávacie skúšky zemín a sypanín
 • Nedeštruktívne skúšky betónu
 • Penetračné skúšky
 • Merania hladiny podzemných vôd
 • Detekcia plynu
 • Merania vlhkosti
 • Skúšania kotiev a svorníkov
 • Hlukové štúdie
 • Numerické modelovanie, výpočty dynamických vlastností konštrukcií
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácií stavieb
 • Posudzovanie vplyvu podzemnej činnosti na stabilitu terénu a objektov
 • Inžinierska seizmológia
 • Vrtné práce
 • Geofyzikálny prieskum
 • Inžiniersko-geologický prieskum
 • Stavebno-geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v externých podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.
 • Účelové regionálne štúdie


V rámci realizovaných zákaziek ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:

 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvu stavebných činností na životné prostredie
 • Projekcie a zaistenie prevádzky lomov a baní, likvidácie a sanácie baníckych diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.