logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Geologické práce u firmy INSET sú zamerané predovšetkým na riešenie inžiniersko-geologických, geotechnických, hydrogeologických a surovinových otázok a problémov spojených:  

  1. s projektovou prípravou a výstavbou:  

 • líniových stavieb, predovšetkým cestné a diaľničné  siete
 • podzemných stavieb (tunely, metrá, kolektory, kanalizačné zberače, prieskumné  štôlne
 • výrobných, logistických a obchodných centier   

  2. s výstavbou podzemných stavieb a zakladaným stavieb v zložitých podmienkach mestských centier

  3. so sanáciami zemného a horninového prostredia; s opravami, rekonštrukciami a sanáciami zemných telies

  4. so stabilitným riešením svahov

  5. s investorským geologickým a geotechnickým dozorom a geologickou dokumentáciou na všetkých typoch stavieb

  6. s geotechnickým monitoringom výstavby a jeho dopadu na okolie

  7. s projektmi geologických prieskumných prác; s odbornými posudkami a expertízami

  8. s návrhmi a realizáciami monitorovacích systémov súvisiacich s časovými zmenami vlastností zemného prostredia a podzemných vôd

Geologicky-pruzkum

GEOFYZIKA
Geofyzikálne metódy prieskumu a diagnostiky sú u firmy INSET s.r.o. rozvíjané od jej založenia. V súčasnosti je geofyzikálne pracovisko firmy kompletne vybavené, najmä pre riešenie všetkých typov úkolov inžinierskej geofyziky, tj. práce spojené s projektovaním, výstavbou, rekonštrukciami, sanáciami, životným prostredím.

Firma INSET s.r.o. je vo svojom obore činností najlepšie vybaveným geofyzikálnym pracoviskom v republike s najširším týmom odborných pracovníkov a je plne zrovnateľná so špičkovými európskymi spoločnosťami.

Naše skúsenosti s hodnotením stavu prostredia v mestskom prostredí a overené výsledky týchto prác sú aj v európskom meradle ojedinelé.

Meracie, prístrojové a softvérové vybavenie je zamerané na metódy inžinierskej seizmiky, georadarov, gravimetrie, geoelektrických metód, elektromagnetickej detekcie.
obruvod 

Hlavné oblasti aplikácie geofyzikálnych metód u firmy INSET:

 • príprava prieskum liniovych staviebvo všetkých etapách
 • diagnostika podložia komunikácií a koľajových tratí
 • diagnostika stavu prostredia za osteným podzemných stavieb
 • sledovanie zmien fyzikálnych vlastností prostredí a priebehov rozhraní v 2D a 3D prostredí
 • vyhľadávanie podzemných objektov a stanovenie ich vlastností
 • prieskum územia pre umiestnenia čerpacích objektov podzemnej vody a sanačných vrtov znečistenia
 • vyhľadávanie a prieskumy ložiskových akumulácií stavebných surovín
 • Špeciálne aplikácie geofyzikálnych meraní

Radar a
Za použitia špeciálnej meracej techniky a technologických postupov vykonávame:

 • korózny prieskum, meranie elektrických a geofyzikálnych veličín v zemnom prostredí a na stavebných konštrukciách
 • skúšky integrity vŕtaných pilót analýzou vlnového záznamu v časovej a frekvenčnej oblasti
 • ultrazvukové presvecovanie pilót a betónových konštrukcií
 • vyhľadanie priebehu podzemných inžinierskych sietí
 • kontroly vyhotovenia a účinnosti zlepšovania stavu a zemného prostredia, napr. injektáže
 • pyrotechnický prieskum, vyhľadávanie podzemných kovových objektov
 • plošnú nedeštruktívnu diagnostiku stavebných konštrukcií

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.