logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Oborom geotechniky chápeme široké spektrum prác zahrňujúce rozličné činnosti oborov geológie (inžinierska geológia, užitá geofyzika, hydrogeológia) a techniky (mechanika zemín, hornín, statika, dynamika) vo vzájomnej interakcií aj samostatne.
geotechnika geotechnika-2
Geotechnika nachádza široké uplatnenie v oblasti dopravných stavieb, kde tvorí podstatnú časť práce v súvislosti so spracovaním zeminových a horninových materiálov a s pretváraním morfológie terénu. Významnou oblasťou sú aj vodohospodárske stavby, kde veľakrát hlavná konštrukčná časť je geotechnickou konštrukciou (sypaná hrádza). Baníctvo a ťažba nerastov sa bez geomechanických znalostí dnes už neobíde.

Nepostrádateľná súčinnosť s geotechnikou je vyžadovaná aj pri projektovaní a realizácií inžinierskych stavieb a rozsiahlych pozemných stavieb. S rozvojom environmentálnych disciplín nachádza geotechnika významné uplatnenie aj v oblasti životného prostredia. (skládkovanie).

Postupným vývojom v stavebníctve, predovšetkým špecializovaných prác vznikli špeciálne odborné podoblasti so zameraním na zakladanie stavieb a podzemné stavby, kde je geotechnika základným kameňom celého stavebného procesu. Pretože geotechnika vznikla postupným rozvojom predovšetkým v oblastiach „veľkého" stavebníctva ako sú veľké urbanistické celky, náročné inžinierske a dopravné stavby, postupne si nachádza cestu aj k „dopravným stavebníkom" predovšetkým pri rekonštrukciách a pri výstavbe v minulosti na technologicky nedostupných pozemkoch.

Geotechnika je využívaná tak pri inžiniersko-geologických prieskumoch pre stavby v rôznom realizácie ako aj pri monitoringu v rámci už realizovaných stavieb a nakoniec čiastočne aj pri stavebno-technických prieskumoch pre rekonštrukcie stavieb.

Pretože geotechnika kombinuje znalosti o geologickom prostredí (jeho mechanické vlastnosti) v interakcii s jeho zaťažením ako už priamym, tak aj sprostredkovaným cez stavebné konštrukcie, využíva výsledky rôznych meraní charakterizujúce mechanické vlastnosti geologického prostredia aplikovaných buď v laboratóriu alebo v teréne, tzv. laboratórne skúšky a poľné skúšky a merania (skúšky in-situ).
Pre vyššie uvedené oblasti predovšetkým v stavebníctve v rámci geotechnických prác ponúkame:

 • Konzultácie a odborné poradenstvo v geotechnike, v hydrológií, zakladaní stavieb a životnom prostredístavebně-geologické průzkumné práce - navrhování, provádění, vyhodnocování
 • Stavebno-geologické prieskumné práce - navrhovanie, vykonávanie, vyhodnocovaniekvantifikace geotechnických rizik
 • Numerické modelovanie, výpočty geotechnických konštrukcií
 • Kvantifikácie geotechnických rizík
 • Terénne skúšky a monitoring, kontrolné skúšky pri realizácií stavieb
 • Posudzovanie vplyvu podzemných činností na stabilitu terénu a objektov
 • Inžinierska seizmológia
 • Geofyzikálny prieskum
 • Korózny prieskum
 • Ložiskový prieskum
 • Inžiniersko-geologické prieskumy
 • Stavebné geotechnické prieskumné práce, vrátane prác v extrémnych podmienkach - skalné steny, podzemné priestory atď.
 • Pasportizácia stavebných objektov
 • Posudzovanie vplyvu poddolovania na povrchu územia
 • Inžiniersko-geologické mapovanie
 • Účelové regionálne štúdie
 • Odborné posudky v obore statiky, dynamiky, geotechniky, geológie, trhacích prác a ich účinkov
 • Kompletné dokumentácie trhacích prác pre stavebné práce, deštrukcie, povrchovú ťažbu
 • Hlukové štúdie
 • Kompletný súbor geodetických prác
 • V rámci realizovaných zákaziek ďalej k nami vykonávaným prácam zaisťujeme:
 • Laboratórne skúšky
 • Posudzovanie vplyvu stavebnej činnosti na životné prostredie
 • Projekcia a zaistenie prevádzky lomu a baní, likvidácie a sanácie banských diel
 • Súdnoznalecké posudky

Späť

Copyright © 2014. All Rights Reserved.