logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

Meranie vibrácií a meranie dynamického zaťaženia objektov

 • meranie a hodnotenie vplyvu vibrácií na stavebné konštrukcie
 • meranie a hodnotenie vplyvu vibrácií na človeka
 • výpočty a technické riešenia pre odstránenie prenosu vibrácií do stavebných konštrukcií a budov
 • predikcie úrovne vibrácií v novej zástavbe, stabilné výpočty stability svahov s dynamickou záťažou

Technická a stavebná akustika

 • meranie hluku vrátane frekvenčnej analýzy ako podklad pre technické riešenie stavieb
 • merania a výpočty nepriezvučnosti stavebných konštrukcií
 • meranie dopravného hluku a hluku z leteckej prevádzky
 • meranie hluku v chránených vonkajších a vnútorných priestoroch stavieb
 • hlukové štúdie, návrhy, výpočty a technické riešenia protihlukových stien
 • posudzovanie územných plánov z hľadiska hlukovej záťaže, navrhovanie a overovanie ochranných pásiem komunikácií z hľadiska hluku

Vymedzenie rozsahu a vplyvu starých skládok a miest starej ekologickej záťaže

 • vymapovanie  plošného rozsahu a mocnosti skládok (výpočet kubatúry) pomocou nepriamych geofyzikálnych metód
 • rajonizácia skládok podľa charakteru ukladaného materiálu
 • lokalizácia podzemných nádrží, potrubí, sudov a ďalších potencionálnych zdrojov znečistenia
 • vypátraní preferenčných ciest šírenia kontaminácie horninovým prostredím, optimalizácia návrhu umiestnenia sanačných a monitorovacích vrtov

Monitoring výsypiek a odkalísk

Geotechnický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring výsypiek a odkalísk. Vykonávame návrh a realizáciu monitorovacieho systému, ktorý zahŕňa geotechnické monitorovacie prístroje a hydrogeologické prístroje a objekty.

Geotechnické monitorovacie prístroje zahŕňajú

 • výškoměrné krabicie pre meranie sadania
 • meradlá tlaku vody pre odčítanie výšok vodného sľpca
 • meradla pórových tlakov zapenetrovaná do vybraných hľbkových horizontov pre sledovanie vývoja pórových tlakov
 • extenzometre pre meranie deformácií
 • inklinometrické vrty pre sledovanie hľbkového priebehu deformácií
 • snímače pórových tlakov inštalované do vrtov
 • datallogery pre kontinuálny záznam dát
 • geotechnické stabilizovane body pre sledovanie povrchových deformácií

Hydrogeologické prístroje a objekty

 • hydrogeologické pozorovacie vrty
 • pozorovací piezometre

Vykonávame kontrolné sledovanie monitorovacích systémov a inštalovaných kontrolných prvkov (hydrogeologické merania, hydrochemické meranie, geotechnické sledovanie), vrátane ich vyhodnotenia v tabuľkovej aj grafickej forme. V rámci návrhu monitorovacieho systému sú stanovené varovné stavy, ktoré sú následne vyhodnocované.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.