logossok

slide5 slide_1 slide_2 slide_3 slide_4 slide_5 slide_6 slide_7 slide8 slide9
preload image preload image

certio2

certISO 9001-2

certiISO 14001-2

certtISO 18001-2

cerTZ-2

INSET s.r.o.
Profil spoločnosti
Obory činnosti
Cielové oblasti
Akreditácia a certifikáty
Referencie
Prospekty
Kontakt
Pracovné miesta
Zákaznická zóna SK
Logo

Pasportizácia slúži k zisteniu a zdokumentovaniu technického stavu existujúcich stavebných objektov v prípadoch, keď je možné v ich blízkosti predpokladať možné zmeny vyvolané ďalšími stavebnými postupmi, vonkajšími vplyvmi alebo činnosťami, ktoré sú v danej lokalite pripravované, alebo realizované.

Realizuje sa v časovom predstihu a v súvislosti s postupmi výstavby tak, aby boli zaznamenané všetky informácie významné z hľadiska možného ovplyvnenia sledovaných objektov.

Cieľom je následne po dokončení stavebných prác, pôsobení vonkajších vplyvov, alebo dozneniu vplyvov stavby preukázateľne, prehľadne a jednoznačne porovnať aktuálny stav spasportizovaných objektov s ich východzím stavom.

pasport  pasport a

Predmetom pasportizácie sú

 • budovy – exteriéry, interiéry
 • komunikácie a ich objekty – mosty
 • podzemné stavby – tunely, kolektory, kanalizácie

Základnou metódou pasportizácie je

 • miestne šetrenie s podrobnou prehliadkou objektu
 • vizuálna kontrola všetkých časti objektu so záznamom jeho stavebno technického stavu, dokumentáciou stávajúcich parametrov, aktuálnych porúch a miestnych podmienok
 • vyhotovenie zápisov a protokolov z pasportizácie, spracovanie fotodokumentácie a videodokumentácie, vyhotovenie zjednodušenej technickej dokumentácie stavebného objektu vo forme správy z prehliadky objektu vrátane protokolov a obrazovej dokumentácie

Využitie pasportizácie

 • znalecké posudky o vplyve stavebnej činnosti na spasportizovaný objekt
 • podklad pre časovo následné miestne šetrenie
 • podklad pre prípadné kontrolné sledovanie objektu – na základe výsledkov prevedenej pasportizácie je možné navrhnúť účelné umiestnenie meracích bodov pre kontrolné meranie (deformácii, náklonov apod.)

Podrobnou pasportizáciou zabezpečuje spoločnosť INSET s.r.o. vo fázach a časovom členení stavby

 • prvotnú pasportizáciu – dokumentáciu počiatočného stavebno technického stavu objektu pred začiatkom stavebných prác
 • dielčie repasportizácie – dokumentácia objektu po ukončení stavebných prác, prípadne po doznení vplyvov stavby a porovnanie s prvotnou pasportizáciou
 • konečná repasportizácia objektu – dokumentácia objektu po skončení stavebných prác, prípadne po doznení vplyvov stavby a porovnanie s prvotnou pasportizáciou

Pri vlastnej dokumentácii je zaznamenávaný stavebno technický stav objektu. Je klasifikovaný aj kvantifikovaný rozsah a druh poškodenia a hodnotená bezpečnosť.

Spoločnosť INSET s.r.o. realizuje pasportizácie individuálne podľa charakteru sledovaných objektov
Štandardne je dokumentácia vztiahnutá k príslušnému dátumu miestneho šetrenia a všíma si nasledujúcich prejavov stávajúcich porúch a chýb

 • deformácie stavebných prvkov (poklesy, zrútenia, vybočenie, priehyby)
 • drvenie murovaných alebo betónových konštrukčných častí stavebných prvkov
 • vznik a vývoj trhlín
 • zvýšená vlhkosť muriva, konštrukčných alebo stavebných prvkov
 • korózia, hniloba, zvetrávanie a degradácia konštrukčných materiálov

Inžinierska spoločnosť INSET s.r.o. spracováva pasportizácie objektov pre potreby stavebných riadení ako nezávislý subjekt. Pasportizáciu zabezpečuje vlastným odborným personálom, objektívne a výhradne na základe zistených technických údajov o objektoch.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.