top of page

Štátny zámok Sychrov – plošný 3D georadarový prieskum cestnej siete

V súvislosti s plánovanou obnovou cestnej siete na štátnom zámku Sychrov chystá Národný pamiatkový ústav, územné odborné pracovisko v Liberci záchranný archeologický výskum. Jeho súčasťou je aj nedeštruktívny geofyzikálny prieskum, ktorý v predstihu pred začatím zemných a stavebných prác vykonala spoločnosť INSET sro

 Archeologický výzkum společně s geofyzikálním průzkumem zajistí, aby nedošlo k poškození nebo zničení historicky cenných dokladů vývoje této významné národní kulturní památky a zároveň poskytne dostatečnou dokumentaci a vyhodnotenie všetkých odhalených pozostatkov postupného vývoja areálu. Okrem stavebno-historického vývoja samotného zámku sa tak môže jednať o výskum vodovodného systému alebo starších objektov, ktoré sa v mieste vyskytovali pred samotným založením zámku Sychrov.

Zámek Sychrov
georadar.jpg

 Georadarové meranie 3D systémom MIRA v priestore vstupu do parku (foto J. Vidman).

Zámek Sychrov a zámecký park

Zámok Sychrov a zámocký park

Zámek Sychrov patří díky své malebnosti k hlavním turistickým  lákadlům Libereckého kraje.  O rozkvět Sychrova se zasloužil rod Rohanů, kteří do Čech přišli z_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Francúzsko a roku 1820 zakúpili tunajšie panstvo. Posledná rozsiahla prestavba zámku do súčasnej novogotickej podoby sa udiala za kniežaťa Kamila Rohana v 1847 – 1862. Mimoriadnu pozornosť venovali majitelia panstva nielen vlastnému parku. Zámocký park s rozlohou 26 ha bol založený v anglickom štýle a vo svojej dobe slúžil za predlohu pre vznik mnohých dnes významných arborét, ako sú napríklad Průhonice alebo Konopiště.

1.jpg
2_edited.jpg

Celkový pohľad na zámocký areál od juhozápadu (foto: J. Vidman)

Cisárska orlica zdobí hlavu stĺpa na vyhliadke

(foto J. Štainbruch)

Park byl koncipován tak, že od zámecké terasy se rozbíhaly průhledy k jednotlivým dominantám: přes velkou louku k oranžerii a severním směrem k Arturovu hradu. Tretiu os parku tvorí príjazdová cesta s dlhou alejou pyramidálnych dubov, na ktorú nadväzuje alej Rohanka pohľadovo ukončená vežou kostola v_cc781935-5. Okrem hlavných osí park pretína sieť cestičiek, ktoré umožňujú návštevníkom zaujímavé priehľady a pohľady.

3.jpg

Priehľad od zámku cez veľkú lúku smerom k oranžerii (foto: J. Štainbruch)

Vodní hospodářství

Vodné hospodárstvo

Súčasťou zámockého areálu sú fontánky, umelé jazierka a studne. Na ich napájanie a zásobovanie zámku vodou bol vytvorený systém rozvodov. Jednalo se o na svou dobu technicky náročné dílo, neboť vodu bylo nutné nejprve přivést z hluboce zaříznutého údolí řeky Mohelky do vodárenské věže a dále gravitačně rozvést k jednotlivým vodním prvkům v_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_areálu zámku. Bohužiaľ, dnes neexistuje až na niekoľko historických podkladov mapa skutočného prevedenia. Aby nedošlo pri plánovanej obnove cestnej siete k poškodeniu historických rozvodov a ďalších archeologicky hodnotných objektov, zadal správca pamiatky, Národný pamiatkový ústav, firme INSET sro prieskum dotknutých plôch pomocou nedestru.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Výstavný panel informujúci o sychrovskom vodovode (z expozície SZ Sychrov); detail výstavného panelu s kópií plánu rozvodov z r. 1896; vodárenská veža vo východnom cípe parku nielen zásobovala zámok vodou ale aj napájala vodné prvky v parku (foto J. Vidman);

pri prechádzke parkom čakajú na návštevníkov romantické zákutia aj miesta k odpočinku (foto J. Štainbruch).

Georadarová metoda

Georadarová metóda

Georadar je metóda, pri ktorej sa do okolia (v tomto prípade do zeme) vysielajú vysokofrekvenčné elektromagnetické pulzy a registrujú sa odrazy od rôznych prekážok. Takými objektmi, ktoré georadar môže registrovať, sú napr. potrubia, káble, murivo, dutiny. Pomocou georadaru je možné ale napr. aj odlíšiť rôzne typy prostredia ako je štrk, íl,…, alebo registrovať zmenu vlastností prostredia ako je jeho vlhkosť.

 

1.jpg

Pri meraní vysiela georadar do zeme elektromagnetické pulzy a registruje ich odrazy od rôznych typov prekážok (foto J. Vidman)

V prípade plošných meraní v areálu zámku Sychrov bolo využité najmodernejšie zariadenie 3D Geo. Až druhý rok vykonáva firma INSET, ako jediná v republice, meranie týmto zariadením. Jeho najväčšou výhodou oproti tradičným 2D georadarom je mnohokanálové usporiadanie antén umožňujúce pokrytie skúmanej plochy hustou sieťou meraných bodov 8 x 8 cm a 3D spracovanie takto nameraných dát. Ako sa už podarilo overiť na iných archeologických lokalitách, detekovať sa tak dajú aj málo zreteľné prejavy podzemných objektov. Prieskumy je možné pri veľmi detailnom meradle vykonávať aj na relatívne veľkých plochách.

 

2.jpg

Georadarové meranie 3D systémom MIRA na príjazdovej ceste vroubené alejou

pyramidálnych dubov (foto J. Vidman)

Georadarový prieskum cestnej siete v areáli štátneho zámku Sychrov prebehol v auguste 2019 a okrem vlastného zámockého parku zahŕňal aj priestory čestného a hospodárskeho dvora. O rozsahu úlohy svedčí skutočnosť, že len na parkových cestičkách nachodili geofyziciu vyše 11 km profilov. Ďalšie turistické kilometre absolvovali pri premeriavaní väčších plôch, napr. pri vstupe do parku, pred oranžériou alebo v priestore čestného dvora, kde vzdialenosť paralelných línií jednotlivých priechodov meracieho zariadenia bola 65 cm. Počas 4 dní bolo zmeraných celkom cez 5 GB dát. Spracovanie a vyhodnotenie takého množstva informácií bolo pracné a časovo náročné. Každý zmeraný úsek alebo plocha, či už mal dĺžku 100 alebo 10 m, bolo nutné samostatne spracovať v počítači do podoby plošných skenov konštruovaných pre jednotlivé časové/hĺbkové úrovne, dôkladne prezrieť a na základe špecifických prejavov vyhodnotiť.

 

3.tif

Ukážka plošných georadarových skenov na plochách zmeraných v priestore čestného dvora. Tmavými odtieňmi sa prejavili podzemné objekty s vyššou reflexivitou, ako sú napr. siete alebo základy dnes už neexistujúcich objektov.

Výsledky měření

Výsledky georadarových meraní

V plošných georadarových skenoch sa tmavými odtieňmi prejavili podzemné objekty s vyšší reflexi. Vďaka 3D technológii sa podarilo v trase cestičiek zmapovať nielen siete vedené naprieč, ale aj pozdĺžne, čo s_cc781905-5cde-3194-b3d-13 Veľkou výhodou detailných plošných georadarových meraní je možnosť konštrukcie 3D modelov skúmaného prostredia. Vďaka posunu hĺbkového merítka sa v plošných rezoch postupne objavujú siete uložené v rôznej hĺbke od terénu. Napr. v priestoru severného vstupu do parku alebo v okolí studne na čestnom dvore bola zmapovaná rozvetvená sieť podzemných rozvodov, uložených v_cc781905-5cde-3193kab3.

Výsledky plošných georadarových meraní severne od zámku odhalili rozvetvenú sieť podzemných sietí uložených v rôznych hĺbkových úrovniach

Podobne ako podzemné siete sa v radarových rezoch prejavili zvýšenou reflexivitou aj korene stromov. Aj tu je možné detailne skúmať priebeh, vetvenie a hĺbku jednotlivých koreňov alebo zložitejších koreňových systémov. Vzhľadom k_arboristickému významu parku je povedomie o rozsahu koreňového systému vzácnych drevín dôležité pri ich ochrane pred poškodením stavebnou technikou.

1.tif

Georadarom je možné zmapovať priebeh jednotlivých koreňov aj zložitejších koreňových systémov zasahujúcich pod cestičku

Mapování zaniklých objektů

Mapovanie zaniknutých objektov v priestoru zámockého areálu

Zaujímavé boli výsledky georadarového prieskumu aj z hľadiska detekcie ďalších objektov s potenciálnym archeologickým. V prostoru čestného dvora se např. podařilo ověřit obrysy dnes již neexistujícího objektu zaznamenaného v povinném císařském otisku katastrální mapy z r. 1843, ale aj detekovať obrysy objektu úplne neznámeho. Ďalšie prekvapenie bude čakať na archeológov v priestore vstupu do parku pozdĺž východnej fasády zámku. Aj tu bolo georadarom detegovaných niekoľko „tmavších“ obrazcov a škvŕn dávajúcich tušiť, že tu prebehli zásahy do prirodzeného prostredia.

1.jpg
2.jpg

Výstupem plošných georadarových měření je mapa detekovaných anomálií – podzemních objektů s jejich charakteristikou, která archeologům z Národního památkového ústavu umožní v předstihu před stavebními pracemi naplánovat a následne aj zrealizovať záchranný archeologický výskum a ochrániť tak naše historické dedičstvo.

Videodokument -Sychrov

Video - Sychrov- filmový dokument

Autori: Arnošt Toms, RNDr Jakub Štainbruch Ph.D.

Externí odkazy
bottom of page